Privacy statement

1. Persoonsgegevens die door Ego Centralis worden verwerkt

Ego Centralis verwerkt normale en bijzondere persoonsgegevens van haar klanten die noodzakelijk zijn voor het bieden van begeleiding aan haar klanten.

2. Verwerkingsgronden

Ego Centralis verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen zijn:
– Met toestemming van u
– Voortvloeiend uit door u getekende overeenkomst met Ego Centralis

– Voortvloeiend uit verplichtingen voor zorgaanbieders genoemd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet (JW)

3. Bewaartermijnen

Ego Centralis zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk vast gelegd is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij een bewaartermijn conform de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet (JW).

4. Delen met derden

Ego Centralis verstrekt uw gegevens niet aan derden. Ego Centralis zal uw gegevens uitsluitend delen indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of met uitdrukkelijk toestemming van u.

5. Beveiliging

Ego Centralis neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in ons privacy-beveiligingsbeleid.

6. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om correctie, aanvulling of vernietiging van uw persoonsgegevens te vragen. Voor inzage in welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u een afspraak maken. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Een verzoek tot correctie, aanvulling of vernietiging van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk doen.

7. Contactgegevens

Indien u vragen heeft over onze privacy statement, neem dan contact op via [email protected] Aanvullende informatie over hoe wij met (bijzondere) persoonsgegevens binnen ons bedrijf omgaan, kunt u vinden in ons privacy beleid. Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).